Đầu tư và sản xuất kinh doanh

Đất nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hệ quả của công nghiệp hóa là đô thị hóa, điều kiện sống của một bộ phận lớn dân cư nông thôn sẽ được cải thiện dần sang điều kiện sống đô thị. Xuất phát từ nhận định nhà ở và hạ tầng kỹ thuật, giao thông là vấn đề có tầm quan trọng chiến lược.

Do vậy, Công ty chú trọng đến các dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật, giao thông và chú trọng đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị thi công, phương tiện vận chuyển, kinh doanh xuất nhập khẩu... để nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, thi công xây lắp các công trình.

Liên kết website